Friday, March 23, 2012Chào mừng Quí Khách đã đến với Anh Ngữ cho Người Việt

Rê chuột vào ►Facebook Anh Ngữ Cho Người Việt◄ Rê chuột vào ►Facebook Sân Chơi Anh Ngữ Cho Người Việt◄ Rê chuột vào ►Blogger Anh Ngữ Cho Người Việt◄ Rê chuột vào ►Blogger Mỗi Ngày Một Chuyện◄ Rê chuột vào ►Gia Đình Anh Ngữ Cho Người Việt◄Rê chuột vào

State verbs - Stative Verb là gì?

State Verb hay Stative Verb là một loại động từ trong tiếng Anh dùng để phát biểu ý kiến hoặc tả trạng thái của mình - Những sự việc không thể thay đổi một cách dễ dàng. Những động từ này không bao giờ tìm thấy ở các thì tiếp diễn (+ING). Tôi không thể nào gán cho chúng một danh từ nào khác được. (các nhà ngôn ngữ học Việt Nam gọi nó là động từ trạng thái, dùng để nói về trạng thái).
Trang Chủ

State verbs thường được chia thành bốn loại:
1. Emotion - Cảm Xúc:
  love, hate, want, need
2. Possession - Sở Hữu:
  have, own, want, belong
3. Sense - Giác Quan:
  see, hear, smell, seem
4. Thought - Tư Tưởng:
  know, believe, remember
State Verbs

doubt dislike understand suspect
loathe own belong know
like need want seem
mean believe forget remember
prefer hate love see
Vài động từ có thể là cả hai stateaction verbs
Vài động từ có thể ở trong cả hai loại vừa là state verbs và vừa là action verbs hay dynamic verb. Nghĩa của chúng sẽ khác nhau. Hãy xem kỹ những câu sau đây:
 • I have a car. – chữ have ở đây là state verb chỉ sở hữu chiếc xe là của tôi.
 • I am having a bath. – Ở đây 'having' là một action verb có nghĩa là 'taking'. Trong tiếng Việt nếu chúng ta nói là tôi đang có hoặc đang lấy một cái tắm nghe buồn cười quá phải không, nhưng cách nói và lối suy nghĩ của tiếng Anh thì khác.
 • I think you are cool.– Chữ think ở đây là state verb Có nghĩa là theo ý kiến hay là quan điểm tôi - 'in my opinion'.
 • I am thinking about buying a motorbike. – Chữ thinking ở đây là action verb có nghĩa là đang cân nhắc hay là xem xét kỹ - 'considering'.
 • I see what you mean - Chữ see ở đây là stative có nghĩa là hiểu (understand)
 • I see her now, she’s just coming along the road - Chữ see này là stative có nghĩa là thấy bằng mắt (see with your eyes) Hai ví dụ sau chữ see thuộc về dynamic verb - có nghĩa là gặp hay có quan hệ với ai đó :
 • I’ve been seeing my boyfriend for three years
 • I’m seeing Robert tomorrow Chữ taste (cũng như: smell, feel, look)
 • This soup tastesgreat - Chữ taste này là state verb có nghĩa là có hương vị của một món ăn nào đó.
 • The chef is tasting the soup - Chữ taste này là action verb có nghĩa là nếm thử hương vị của một món ăn trong lúc nấu ăn ... Động từ be thông thường là một state verb nhưng nếu sử dụng trong các thì tiếp diễn nó sẽ có nghĩa như đối xử hoặc hành động
 • He is stupid - Có nghĩa là ngu ngốc là một phần của cá nhân nó.
 • He is being stupid - có nghĩa là nó chỉ ngu trong lúc này thôi.


Cách Sử Dụng

Động Từ

agree
appear
believe
belong
concern
consist
contain
depend
deserve
disagree
dislike
doubt
feel = have an opinion
fit
hate
hear
imagine
impress
include
involve
know
like
love
matter
mean
measure = be long
mind
need
owe
own
prefer
promise
realize
recognize
remember
seem
sound
suppose
surprise
understand
want
weigh = have weight
wish
Chính Xác

She didn’t agree with us.
It appears to be raining.
I don’t believe the news.
This book belonged to my grandfather.
This concerns you.
Bread consists of flour, water and yeast.
This box contains a cake.
It depends on the weather.
He deserves to pass the exam.
I disagree with you.
I have disliked mushrooms for years.
I doubt what you are saying.
I don’t feel that this is a good idea.
This shirt fits me well.
Julie’s always hated dogs.
Do you hear music?
I imagine you must be tired.
He impressed me with his story.
This cookbook includes a recipe for bread.
The job involves a lot of travelling.
I’ve known Julie for ten years.
I like reading detective stories.
I love chocolate.
It doesn’t matter.
Enormous means very big.
This window measures 150cm
She doesn’t mind the noise.
At three o’clock yesterday I needed a taxi.
I owe you $20.
She owns two cars.
I prefer chocolate ice cream.
I promise to help you tomorrow.
I didn’t realize the problem.
I didn’t recognize my old friend.
He didn’t remember my name.
The weather seems to be improving.
Your idea sounds great.
I suppose John will be late.
The noise surprised me.
I don’t understand this question.
I want to go to the cinema tonight
This cake weighs 450g.
I wish I had studied more.
Sai Cách Sử Dụng

She wasn’t agreeing with us.
It is appearing to be raining.
I am not believing the news.
This book was belonging to my grandfather.
This is concerning you.
Bread is consisting of flour, water and yeast.
This box is containing a cake.
It’s depending on the weather.
He is deserving to pass the exam.
I am disagreeing with you.
I have been disliking mushrooms for years.
I am doubting what you are saying.
I don’t feel that this is a good idea.
This shirt is fitting me well.
Julie’s always been hating dogs.
Are you hearing music?
I am imagining you must be tired.
He was impressing me with his story.
This cookbook is including a recipe for bread.
The job is involving a lot of travelling.
I’ve been knowing Julie for ten years.
I am liking reading detective stories.
I’m loving chocolate.
It isn’t mattering.
Enormous is meaning very big.
This window is measuring 150cm.
She isn’t minding the noise.
At three o’clock yesterday I was needing a taxi.
I am owing you $20.
She is owning two cars.
I am preferring chocolate ice cream.
I am promising to help you tomorrow>/s>.
I wasn’t realizing the problem.
I wasn’t recognizing my old friend.
He wasn’t remembering my name.
The weather is seeming to be improving.
Your idea is sounding great.
I’m supposing John will be late.
The noise was surprising me.
I’m not understanding this question .
I am wanting to go to the cinema tonight.
This cake is weighing 450g.
I am wishing I had studied more.Thảo luận, ý kiến hay thắc mắc
Cập nhập lần cuối cùng lúc 8:30h ngày 30 tháng 10 2012
Phạm Công Hiển

No comments:

Post a Comment